نام و نام خانوادگی اعضای شورای برنامه ریزی درسی

دکتر ابوالفضل باباخانی (رئیس شورا)

دکتر سمانه صاحبیان سقی(دبیر شورا)

دکتر مصطفی میرجلیلی

دکتر علیرضا کیانی رشید

دکتر محمدحسن فرشیدی

دکتر ابوالفضل رضائی بزاز

دکتر سحر ملازاده بیدختی

دکتر علی داودی