آقای دکتر علی حائریان اردکانی

مرتبه علمی : استاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

سال / دانشگاه اخذ آخرین مدرک تحصیلی :1355 / دانشگاه استرث کلاید / انگلستان

زمینه تخصصی : متالورژی پودر

ایمیل :

صفحه شخصی : http://haerian.profcms.um.ac.ir مهندس سید محمدرضا یوسف ثانی

مرتبه علمی : مربی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سال / دانشگاه اخذ مدرک تحصیلی : 1355 / دانشگاه تهران / تهران

زمینه تخصصی : متالو گرافی - انتخاب مواد

ایمیل :

صفحه شخصی :http://sani.profcms.um.ac.irدکتر مهرداد کاشفی

مرتبه علمی : استاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

سال / دانشگاه اخذ مدرک تحصیلی : 2005/ دانشگاه ناتینگهام/ انگلستان

زمینه تخصصی : مهندسی سطح - بررسی های غیر مخرب - جوشکاری - انتخاب مواد

ایمیل : m-kashefi@um.ac.ir

صفحه شخصی: kashefi.profcmc.um.ac.ir نام و نام خانوادگی : دکتر محمدهادی مؤید

 مرتبه علمی : استاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

محل و سال اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه منچستر، انگلستان، 1998

تخصص : خوردگی و اکسیداسیون فلزات، بازدادنده های خوردگی، پسیو کردن فلزات و آلیاژها، باتری های سرب اسید

ایمیل :

صفحه شخصی :  http://mhmoayed.procms.um.ac.ir