کارشناسان گروه

آزمایشگاه

خانم مهندس الهام هنرور قیصری

آزمایشگاه متالوگرافی

آقای مهندس جلال الدین فریدونی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

آقای مهندس امید جعفری

کارگاه ریخته گری و آزمایشگاه انجماد

آقای مهندس امید جعفری

آزمایشگاه خواص مکانیکی