این آزمایشگاه در سال 1389 به همت آقای دکتر زبرجد با هدف گردآوری تجهیزاتی جهت سنتز مواد نو، نانو کامپوزیت های پلیمری و ارزیابی خواص آنها تاسیس گردید.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه خراش، سایش، آلتراسون پرابی، حمام آلتراسون، میکروسکوپ نوری عبوری، آون خلا و .. می باشد.