تشکیل کلاس های آموزشی در آزمایشگاه به منظور آشنایی بیشتر دانششجویان با تکنیک های ارزیابی خواص مکانیکی مواد صورت می گیرد.

ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای صنعتی و ساختمانی در جهت آزمون قطعات فلزی از فعالیت های این آزمایشگاه است.

خدمات آزمایشگاه به تعداد زیادی طرح های پژوهشی اساتید پروژه های اینترشیپ و به خصوص پروژه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز توسط این آزمایشگاه ارائه می گردد.