واحد آزمایشگاه عملیات حرارتی به منظور آشنایی دانشجویان کارشناسی با فرایندهای متالورژیکی و ارزیابی تغییرات ریزساختاری قطعه ارائه گردیده است. آزمایشگاه مجهز به انواع کوره، دستگاه دیلاتومتری و میکروسکوپ نوری و دستگاه sps و .. می باشد که ارائه خدمات آن برای پیشبرد پروژه های دانشجویی در مقاطع مختلف و طرح های پژوهشی صورت می گیرد.