مسئولیت مربوطه

اعضا

مدیریت گروه

دکتر غلامرضا ابراهیمی

دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی

دکتر محمدحسن فرشیدی

دبیر کمیته برنامه ریزی آموزشی

دکتر سمانه صاحبیان

دبیر کمیته سرپرستان آزمایشگاه

دکتر سحر ملازاده بیدختی

دبیر گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دکتر بهروز بیدختی

دبیر گرایش خوردگی و حفاظت از مواد

دکتر مصطفی میرجلیلی

دبیر گرایش استخراج فلزات

دکتر جلیل وحدتی خاکی

دبیر گرایش شکل دادن فلزات

دکتر محمدحسن فرشیدی

مسئول امور مربوط به کارآموزی دانشجویان کارشناسی

دکتر ابوالفضل رضائی بزاز

مسئول امور مربوط به پروژه­های کارشناسی

دکتر ابوالفضل رضائی بزاز

مسئول امور بین الملل گروه

دکتر احسان محمدی زهرانی

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان

دکتر احسان محمدی زهرانی