مقاطع تحصیلی

رشته / گرایش ها

کارشناسی

مهندسی مواد و متالورژی

کارشناسی ارشد

مهندسی مواد و متالورژی / گرایش شناسایی و انتخاب مواد

مهندسی مواد و متالورژی / گرایش خوردگی و حفاظت از مواد

مهندسی مواد و متالورژی / گرایش استخراج فلزات

مهندسی مواد و متالورژی / گرایش شکل دادن فلزات

دکتری

مهندسی مواد و متالورژی / مهندسی مواد و متالورژی