عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
اثر آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن های نشکن آستمپر شدهعلیرضا کیانی رشید۱۹۹۴-۲
بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكنابوالفضل باباخانی۲۰۰۰--۱
تاثیر صافی سطح تمام شده بر روی دمای بحرانی حفره دار شدن در فولاد زنگ نزنمحمدهادی مؤید۲۰۰۰-۵
تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتیعلی حائریان اردکانی۲۰۰۰-۹
تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکیسیدمجتبی زبرجد,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۰۳-۳
الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیوم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریزساختار زمینه ی چدن ها با گرافیت کرویعلیرضا کیانی رشید۲۰۰۴-۱
ارزیابی مقایسه‌ای نسبت به نیرو - خمش سیم‌های ارتدنسی استینلس استیل موجود در بازار ایرانسیدمجتبی زبرجد۲۰۰۴-۳
رسم منحنی سختی در عمق قطعات کربوره شده به کمک کامپیوتربهروز بیدختی,مهرداد کاشفی تربتی۲۰۰۵-۱
شبیه‌سازی هاورس با استفاده از دانش اوریگامی و سنجش مقاومت مکانیکیسیدمجتبی زبرجد۲۰۰۶-۳
نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده St 52Role of Recrystallization Parameters on the Anisotropy Behavior of rolled Sheet Steel St 52-سیدعبدالکریم سجادی,سیدمجتبی زبرجد۲۰۰۷-۱
بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815سیدمجتبی زبرجد,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۰۷-۷
تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاریسیدعبدالکریم سجادی,سیدمجتبی زبرجد۲۰۰۷-۷
ارزیابی خواص بیومکانیکی ریشه دندان به دنبال دو روشسیدمجتبی زبرجد۲۰۰۸-۳
بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایرانسیدمجتبی زبرجد۲۰۰۸-۳
خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محلول حاوی یون کلراید و برومایدمحمدهادی مؤید۲۰۰۸-۴
مروری بر فلزات آمورف توده ایمحسن حدادسبزوار,سمانه صاحبیان سقی۲۰۰۸-۴
بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرابوالفضل باباخانی۲۰۰۸-۵
اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسطسمانه صاحبیان سقی,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۰۸-۶
بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلفسیدمجتبی زبرجد۲۰۰۸-۶
اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسطسمانه صاحبیان سقی,سیدمجتبی زبرجد,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۰۸-۸
مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکیجلیل وحدتی خاکی۲۰۰۸-۸
بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسیسیدمجتبی زبرجد,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۰۸-۱۰
بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومیناجلیل وحدتی خاکی,ابوالفضل باباخانی۲۰۰۹-۱
بررسی رفتار تغییر شکل فولاد چند فازی با آستنیت باقی‌ماندهمحمد مزینانی۲۰۰۹-۱
ارزیابی مقایسه ای ضریب قابلیت ارتجاع لیگاچورهای الاستومری ارتدنسیسیدمجتبی زبرجد۲۰۰۹-۳
تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیاییجلیل وحدتی خاکی۲۰۰۹-۳
بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعیسیدمجتبی زبرجد۲۰۰۹-۹
بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریلسیدمجتبی زبرجد,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۰۹-۹
بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنهاسیدعبدالکریم سجادی,ابوالفضل باباخانی,سیدمحمدرضا یوسف ثانی۲۰۰۹-۹
تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آنسیدعبدالکریم سجادی۲۰۰۹-۹
ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آنمهرداد کاشفی تربتی۲۰۰۹-۱۱
شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازیمهرداد کاشفی تربتی,مهرداد کاشفی تربتی,جلیل وحدتی خاکی,جلیل وحدتی خاکی۲۰۰۹-۱۲
بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45احد ضابط۲۰۱۰-۳
تاثیر آلومینیوم موجود بر نمودارهای فازی تعادلی Fe-C-Al-Siعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۰-۳
دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراساناحد ضابط۲۰۱۰-۳
مقایسه آماری عمر خستگی فولاد CK45 آهنگری‌شده در شرایط نرماله، کوئنچ و تمپرشده با شرایط کوئنچ و تمپرشدهاحد ضابط۲۰۱۰-۷
ویژگی های زمین شناسی،پتروگرافی و دگرسانی کانسار آنتیموان چلپو-کلاته چوبک کاشمرفاطمه خاکراه۲۰۱۰-۹
بررسی خوردگی حفر های فولاد ساده کربنی در محلول حفره بتن و نقش بازدارندگی نیتریت با بررسی پتانسیل و شدت جریان پیل با الکترودهای یکسانمحمدهادی مؤید۲۰۱۰-۱۱
تاثیر کروم بر ریز ساختار و آخال های جوش های جند راهه فولادهای کم آلیاژی در جوش کاری به روش الکترود دستیمحسن حدادسبزوار۲۰۱۰-۱۱
تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیاییمحسن حدادسبزوار,جلیل وحدتی خاکی۲۰۱۰-۱۲
کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادهامهرداد کاشفی تربتی۲۰۱۱-۲
پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی و پروبیعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۱-۳
بررسی مقایسه ای مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختیسیدمجتبی زبرجد۲۰۱۱-۴
بررسی تاثیر تغییر شکل کرم بر ریز ساختار آلیاژ منیزیم AZ91غلامرضا ابراهیمی۲۰۱۱-۵
بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتویید CK100علیرضا کیانی رشید۲۰۱۱-۷
استفاده از آزمون جریان گردابی برای کنترل کیفی قطعات کربن دهی شدهمهرداد کاشفی تربتی۲۰۱۱-۱۰
بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فرورویسیدمجتبی زبرجد,محمد مزینانی۲۰۱۱-۱۱
تعیین غیرمخرب عمق لایه سخت شده و پروفیل سختی با استفاده از تحلیل پاسخ قطعات به القاء جریانمهرداد کاشفی تربتی۲۰۱۲-۳
تاثیر نیرو و نانو ذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلاتسیدمجتبی زبرجد,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۱۲-۴
بررسی امکان تولید چندسازه کربن- اپوکسی بر پایه چوب و بررسی ویژگی های سایشی آن به کمک روش نوین طراحی آزمایش تاگوچیسیدمجتبی زبرجد,جلیل وحدتی خاکی۲۰۱۲-۷
مقایسه میزان استحکام کششی چهار نوع دندان مصنوعی اکریلی در محیط های آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعیسیدمجتبی زبرجد۲۰۱۲-۷
آرایش نانو لوله کربنی چند دیواره با نانو ذرات TiO2 و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمدهسیدمجتبی زبرجد۲۰۱۲-۱۲
بررسی جذب انرژی پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخکاریسیدمجتبی زبرجد,ابوالفضل باباخانی۲۰۱۳-۱
بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگیمحسن حدادسبزوار۲۰۱۳-۶
بررسی خواص سایشی و سمیت سلولی نانوکامپوزیت سیانواکریلات تقویت شده با ذرات SiO2 جهت مصارف دندانپزشکیمهرداد کاشفی تربتی۲۰۱۳-۹
بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPSابوالفضل باباخانی۲۰۱۳-۹
تاثیر افزودن 6/2 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیکعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۳-۱۲
تاثیر اندازه، شکل و توزیع سلول‌ها در فوم‌های چدن خاکستری تولید شده به روش ریختگی توسط گوی‌های ماسه‌ایعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۳-۱۲
تعیین غیر مخرب میزان کاربید، سختی و عمق سخت شده در سطح قطعات چدنیمهرداد کاشفی تربتی۲۰۱۴-۱
مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیمسیدمجتبی زبرجد,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۱۴-۱
سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومیجلیل وحدتی خاکی,سیدمجتبی زبرجد۲۰۱۴-۳
اندازه گیری هدایت تک مولکول به روش اتصال-شکست در میکروسکوپ تونل زنی روبشیفاطمه خاکراه۲۰۱۴-۴
بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژلسیدمجتبی زبرجد,جلیل وحدتی خاکی۲۰۱۴-۴
مطالعه امکان سنجی استفاده از فو م سلول باز چدن به عنوان الکترودهای سلول سوختی میکروبیعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۴-۴
بررسی ریزساختاری فوم‌های ریختگی چدن نشکن تولید شده با استفاده از گوی‌های توخالی آلومیناییعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۴-۷
بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوتسیدمجتبی زبرجد,ابوالفضل باباخانی۲۰۱۴-۸
بررسی تغییر شکل پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابهابوالفضل باباخانی۲۰۱۴-۹
بررسی مکانیزم شکست در کامپوزیت های آلومینیوم نانولوله کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای (SPS)ابوالفضل باباخانی۲۰۱۴-۹
تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلنسمانه صاحبیان سقی,سیدمجتبی زبرجد,جلیل وحدتی خاکی۲۰۱۴-۱۰
بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقی در سیستم Fe2O3-Al-Cجلیل وحدتی خاکی,سیدمجتبی زبرجد۲۰۱۵-۳
تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آنسمانه صاحبیان سقی,جلیل وحدتی خاکی۲۰۱۵-۶
تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات Al2O3 به روش ریخته گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آنمحمد مزینانی۲۰۱۵-۶
تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیکعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۵-۸
بررسی اثر روش لایه نشانی دی اکسیذ تیتانیوم (TiO2) بر عملکرد سلول خورشیذی حساس شذه با رنگذانه (DSSC)مهرداد کاشفی تربتی۲۰۱۵-۹
تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا به روش نورد تجمّعی (ARB) و بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی آنمحمد مزینانی۲۰۱۵-۹
شبیه¬سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالاابوالفضل باباخانی,سیدمجتبی زبرجد۲۰۱۵-۹
طیف سنجی تونل زنی روبشی در مطالعه نانو موادفاطمه خاکراه,نفیسه هاشمیان کاخکی۲۰۱۵-۱۲
بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودرسیدعبدالکریم سجادی۲۰۱۶-۲
تاثیر ذرات آلومینا و حباب های گاز منو اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستریعلیرضا کیانی رشید۲۰۱۶-۲
تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن هاعلیرضا کیانی رشید,جلیل وحدتی خاکی۲۰۱۶-۳
میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزوفاطمه خاکراه۲۰۱۶-۳
انواع پیشرفته میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو، محدویت‌ها و راهکار آنفاطمه خاکراه۲۰۱۶-۴
بررسی جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیوم- مس بوسیله آنالیز حرارتی و مدل سازی عددیمحسن حدادسبزوار۲۰۱۶-۱۰
بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابیابوالفضل باباخانی,سیدمجتبی زبرجد۲۰۱۶-۱۰
بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های ER420 ، ER309 L ، ER308L در محیط 3.5% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربنبهروز بیدختی۲۰۱۶-۱۰
میکروسکوپ الکترشیمیایی روبشیفاطمه خاکراه۲۰۱۷-۱
Wear Properties of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold Press-Sinteringابوالفضل باباخانی,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۱۷-۲
بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS)ابوالفضل باباخانی۲۰۱۷-۲
تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلرایدمصطفی میرجلیلی,محمدهادی مؤید۲۰۱۷-۳
بررسی خواص ریز ساختاری فریت نیکل روی تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول به کمک سوختهای اوره و گلایسینجلیل وحدتی خاکی,سحر ملازاده بیدختی۲۰۱۷-۶
بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقیعلیرضا کیانی رشید,مهرداد کاشفی تربتی,جلیل وحدتی خاکی۲۰۱۷-۷
تأثیر میزان نورد سرد بر تشکیل آستنیت در فولاد کم‌کربن تاب‌کاری شده در ناحیه‌ی میان‌بحرانیمحمد مزینانی۲۰۱۷-۹
ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط AISI براد ههای پیوسته فولاد 1045علیرضا کیانی رشید۲۰۱۸-۳
Hardness Prediction in the Ni-Based Superalloy GTD-111 Using Quench Factor Analysis (QFA)سیدعبدالکریم سجادی۲۰۱۸-۶
Investigation of the Pitting Corrosion Behavior of 403 Martensitic Stainless Steel in Bromide and Iodide Solutionsمحمدهادی مؤید,سحر ملازاده بیدختی۲۰۱۸-۷
Assessment of Compressive Strength and Hardness of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold-Press and SPSسیدعبدالکریم سجادی,ابوالفضل باباخانی۲۰۱۸-۹
بازیابی روی از غبار کوره ی قوس الکتریکی به کمک کربن و فروسیلیسیماحد ضابط۲۰۱۹-۶
بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفاتسحر ملازاده بیدختی,محمدهادی مؤید۲۰۱۹-۶
ریشهیابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیرهسازی کاستیک با استفاده از شبیهسازی سیستم حفاظت کاتدیعلی داودی,مهرداد کاشفی تربتی۲۰۱۹-۷
تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاستهسحر ملازاده بیدختی,سمانه صاحبیان سقی۲۰۱۹-۹
بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2سمانه صاحبیان سقی۲۰۱۹-۹
بررسی تأثیر نانولوله های کربنی بر سینتیک بلورینگی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE)سمانه صاحبیان سقی۲۰۱۹-۹
بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمتسمانه صاحبیان سقی,محسن حدادسبزوار۲۰۱۹-۹
میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی و کاربردهای آن در زیست شناسی سلولی و مولکولیفاطمه خاکراه۲۰۱۹-۱۰
بررسی روند تبلور ترکیبات آلومیناسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3سحر ملازاده بیدختی,علیرضا کیانی رشید۲۰۲۰-۲
The effects of temperature and time of bonding on microstructure of GTD-111/BNi-3/GTD-111 bond produced by transient liquid phase bonding processسیدعبدالکریم سجادی۲۰۲۰-۵
تحولات بافت بلوری لوله های فولاد زنگ نزن فریتی 409 در اثر تغییر شکل شدید مومسان و آنیل بعد از آنمحمدحسن فرشیدی۲۰۲۰-۵
بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندیغلامرضا ابراهیمی۲۰۲۰-۶
حالت های عملکردی میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در مطالعات خوردگیفاطمه خاکراه۲۰۲۰-۷
بررسی خواص مکانیکی ، خوردگی و ریزساختار نانو بیو کامپوزیت هیبریدی Mg/2 FA/0.3 GNPs(Wt%) تولید شده توسط ریخته گری دو مرحله ی همزن مکانیکی و باز ذوب تحت فشار آرگونغلامرضا ابراهیمی۲۰۲۰-۸
رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلبمصطفی میرجلیلی,سمانه صاحبیان سقی۲۰۲۰-۹
اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ایبهروز بیدختی,سمانه صاحبیان سقی۲۰۲۰-۱۲
تاثیر مقادیر متفاوت ZnO بر برخی از ویژگی های ساختاری شیشه های آلومینوسیلیکاتیسحر ملازاده بیدختی,محمد مزینانی۲۰۲۰-۱۲
طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینهعلیرضا کیانی رشید,جلیل وحدتی خاکی۲۰۲۰-۱۲
Morphological and Thermal Flux Analysis in as-Cast Al Alloy after Swarf Additionمحسن حدادسبزوار,محمد مزینانی۲۰۲۱-۲
کاربرد میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در خوردگی فلزاتفاطمه خاکراه۲۰۲۱-۴
توسعه مدل سینتیکی برای پیش‌بینی رفتار انحلال مولیبدنیت فعال‌سازی شده به‌روش مکانیکیحسین شالچیان,ابوالفضل باباخانی۲۰۲۱-۵
سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت توسط مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم به روش هوگانساحد ضابط,مصطفی میرجلیلی۲۰۲۱-۵
مطالعه تاثیر نوع و مقدار کاتالیست بر روند تبلور، خلوص و مورفولوژی ذرات مولایت تهیه شده به روش سل ndash; ژلسحر ملازاده بیدختی,علیرضا کیانی رشید۲۰۲۱-۱۰
طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانولسمانه صاحبیان سقی۲۰۲۱-۱۱
بررسی تاثیر نوع آستر و الکترود بر خواص مکانیکی قالبهای فولاد 13 بازسازی شده به روش جوشکاری با الکترود پوشش داربهروز بیدختی۲۰۲۲-۲
تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آنمصطفی میرجلیلی,سیدعبدالکریم سجادی,جلیل وحدتی خاکی۲۰۲۲-۲
INVESTIGATION OF CHROMIUM AND VANADIUM CARBIDE COATING FORMATION ON SKD11 AND T10 BY THERMO-REACTIVE DIFFUSION (TRD) METHODسیدعبدالکریم سجادی,مصطفی میرجلیلی۲۰۲۲-۳
بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلفاحد ضابط,سمانه صاحبیان سقی۲۰۲۲-۳
سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلولمصطفی میرجلیلی,جلیل وحدتی خاکی,سحر ملازاده بیدختی۲۰۲۲-۶
ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات همجنس و غیرهمجنس فولادهای هواناپذیر و ساده کربنی به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی اکسید کربناحسان محمدی زهرانی,بهروز بیدختی,علی داودی۲۰۲۲-۸
تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی‌اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ایسمانه صاحبیان سقی,محسن حدادسبزوار۲۰۲۲-۹
اثر دمای آنیل میان بحرانی فولاد دوفازی SAPH440 بر رفتار کششی آنمحمدحسن فرشیدی,محمد مزینانی۲۰۲۲-۱۰
تاثیر اصلاح سطح نانولوله‌کربنی بر رفتار رسانایی کامپوزیت هیبریدی دایش-یافته زمینه پلی‌اتلین HDPE تقویت شده با نانولوله‌کربنیسمانه صاحبیان سقی,محسن حدادسبزوار,جلیل وحدتی خاکی۲۰۲۲-۱۰
سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفیمصطفی میرجلیلی,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۲۳-۳
بررسی رفتار تغییرشکل گرم و تحولات ریزساختاری در آلیاژ نزدیک آلفا Ti-8Al-1Mo-1Vغلامرضا ابراهیمی۲۰۲۳-۵
بررسی رفتار تغییر شکل کششی گرم و مشخصه های شکست فولاد زنگ نزن 410 تولید شده به روش فورج شعاعیغلامرضا ابراهیمی۲۰۲۳-۸
تاثیر حضور LDPE در مرزدانه بر رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت HDPE/CNT با ساختار سگرگیتسمانه صاحبیان سقی,ابوالفضل باباخانی۲۰۲۳-۹
بررسی حضور LDPE بر خواص مکانیکی و رسانایی الکتریکی کامپوزیت سگرگیت CB/HDPEسمانه صاحبیان سقی,سیدعبدالکریم سجادی۲۰۲۳-۱۲
پوشش‌‌ های تبدیلی زیست‏ سازگار توسعه‌ یافته برای بهبود مقاومت به خوردگی ایمپلنت‏‌ های منیزیمی زیست‌ تخریب‌ پذیر در مهندسی بافتاحسان محمدی زهرانی۲۰۲۳-۱۲
توصیف رفتار سیلان و تغییرات اندازه دانه و ساختار فولاد API-5CT-L80 در فرآیند تغییر شکل داغغلامرضا ابراهیمی۲۰۲۳-۱۲