نام و نام خانوادگی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر غلامرضا ابراهیمی (رئیس شورا)

دکتر محمدحسن فرشیدی(دبیر شورا)

دکتر ابوالفضل باباخانی

دکتر جلیل وحدتی خاکی

دکتر علیرضا کیانی رشید

دکتر محسن حداد سبزوار

دکتر مصطفی میرجلیلی