نام و نام خانوادگی مدیران گروه

زمان مدیریت

دکتر حسن احمدی مقدم

72 - 75

دکتر احمد ظهور سعادت

75- 75

مهندس سید محمدرضا یوسف ثانی

75 - 81

دکتر محمدهادی مؤید

81 84

دکتر سید مجتبی زبرجد

84 86

دکتر محسن حداد سبزوار

86 88

دکتر ابوالفضل باباخانی

88 90

دکتر علیرضا کیانی رشید

90 - 94

دکتر سید عبدالکریم سجادی

94 95

دکتر محمد مزینانی

95 97

دکتر مهرداد کاشفی

97 - 98

دکتر ابوالفضل باباخانی

98- 1400

 دکتر غلامرضا ابراهیمی

1400- تاکنون