• جهت دریافت برنامه پیشنهادی گذراندن دروس گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی اینجا رو کلیک نمایید.
  • جهت دریافت چارت درسی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی اینجا رو کلیک نمایید.
  • جهت دریافت چارت جدید درسی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی اینجا رو کلیک نمایید.(ورودی های 1401 به بعد)
  • جهت دریافت برنامه پیشنهادی گذراندن دروسگرایش خوردگی و حفاظت از مواد  اینجا رو کلیک کنید.
  • جهت دریافت چارت درسی کارشناسی ارشد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد اینجا رو کلیک نمایید.

 

  • جهت دریافت برنامه پیشنهادی گذراندن دروس گرایش استخراج فلزات اینجا رو کلیک کنید.
  • جهت دریافت چارت درسی کارشناسی ارشد گرایش استخراج فلزات اینجا رو کلیک نمایید.

 

  • جهت دریافت برنامه پیشنهادی گذراندن دروس گرایش شکل دادن فلزات اینجا رو کلیک کنید.
  • جهت دریافت چارت درسی کارشناسی ارشد گرایش شکل دادن فلزات اینجا رو کلیک نمایید.
  • جهت دریافت چارت جدید درسی کارشناسی ارشد گرایش شکل دادن فلزات اینجا رو کلیک نمایید.(ورودی های 1401 به بعد)
  • جهت دریافت برنامه درسی پیشنهادی کارشناسی ارشد گرایش شکل دادن فلزات  اینجا را کلیک نمایید. (ورودی های 1401 به بعد)